Dịch vụ thuế điện tử
Kê khai, nộp thuế điện tử ngay trên phần mềm kế toán
Kê khai, nộp thuế điện tử ngay trên phần mềm kế toán
Đầy đủ nghiệp vụ kê khai, nộp thuế cho doanh nghiệp, cá nhân
Kê khai, nộp mọi loại thuế của doanh nghiệp, cá nhân (doanh nghiệp kê khai hộ) ngay trên phần mềm kế toán
Đăng ký
Đăng ký
Khai thuế qua MISA MTAX
Tờ khai nộp qua mạng
bước tiếp theo
Lập tờ khai
Lập tờ khai
bước tiếp theo
Ký điện tử & nộp tờ khai
Ký điện tử & nộp tờ khai
bước tiếp theo
Nhận thông báo từ cơ quan thuế
Nhận thông báo từ cơ quan thuế
Đăng ký
Đăng ký
Nộp thuế qua MISA MTAX
bước tiếp theo
Lập giấy nộp tiền
Lập giấy nộp tiền
bước tiếp theo
Ký điện tử & nộp giấy nộp tiền
Ký điện tử & nộp giấy nộp tiền
bước tiếp theo
Nhận thông báo từ ngân hàng và cơ quan Thuế
Nhận thông báo từ ngân hàng và cơ quan Thuế
Đăng ký giao dịch thuế điện tử qua MISA MTAX
bộ hồ sơ đăng ký
Cung cấp đầy đủ bộ hồ sơ đăng ký theo đúng quy định
bộ hồ sơ đăng ký
Nhận kết quả phản hồi từ cơ quan Thuế ngay trên phần mềm kế toán
Kê khai thuế qua mạng
Kê khai thuế qua mạng
  • Kê khai được mọi loại thuế: GTGT, TNDN, Tài nguyên, TNCN… của doanh nghiệp và cá nhân (doanh nghiệp kê khai hộ) theo quy định.
  • Lập tờ khai và nộp cho Cơ Quan Thuế
    ngay trên phần mềm kế toán.
  • Tích hợp chữ ký số online cho phép ký số
    không cần USB Token.
Nộp thuế điện tử
Nộp thuế điện tử
  • Lập giấy nộp tiền thuế và nộp cho Cơ Quan Thuế ngay từ phần mềm kế toán
  • Nộp thuế qua hơn 40 ngân hàng trên cả nước
  • Hệ thống máy chủ đạt tiêu chuẩn quốc tế đảm bảo an toàn dữ liệu, bảo mật thông tin dữ liệu nộp thuế